Blog Soft Gorillas

11 maja 2023

37. Vue.js jest komponentem

Tak, Vue.js opiera się na koncepcji komponentów. Komponent w Vue.js to fragment kodu wielokrotnego użytku, który definiuje określony element interfejsu użytkownika, taki jak przycisk, formularz lub menu nawigacyjne.

Komponenty w Vue.js składają się z szablonu, który definiuje strukturę HTML komponentu, skryptu, który definiuje logikę JavaScript komponentu, oraz stylu, który definiuje style CSS komponentu.

Komponenty w Vue.js są definiowane za pomocą metody Vue.component(), która przyjmuje obiekt jako argument definiujący właściwości, metody i haki cyklu życia komponentu.

Każdy komponent może mieć własne dane, obliczone właściwości i metody. Vue.js zapewnia również sposób komunikacji między komponentami za pomocą rekwizytów i zdarzeń. Rekwizyty służą do przekazywania danych z komponentu nadrzędnego do komponentu podrzędnego, a zdarzenia służą do przekazywania danych z komponentu podrzędnego do komponentu nadrzędnego.

Komponenty są budulcem aplikacji Vue.js i umożliwiają programistom tworzenie złożonych i modułowych interfejsów użytkownika. Można je zagnieżdżać, ponownie wykorzystywać i łączyć w celu tworzenia całych aplikacji.

Podsumowując, komponenty w Vue.js są podstawowymi elementami składowymi frameworka i umożliwiają programistom tworzenie kodu modułowego i wielokrotnego użytku.

Subscribe

* indicates required

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.